top of page
Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Medical Essentials BVBA, Industriepark Zone B 24/1, 2220 Heist-op-den-Berg
E-mail: info@m-e.be
Tel.+32 (0) 15 76 12 25
Fax +32 (0) 15 76 12 26
Ondernemingsnummer: 0463.567.255
BTW-nummer: BE0463 567 255

RPR Mechelen

 

Artikel 1.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing op de relatie tussen ME en de klant. Zij sluiten de toepassing uit van alle algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant.

 

 

Artikel 2.

De door de aangestelden en agenten van ME aangegane verbintenissen binden ME slechts na haar uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging.

De verbintenissen aangegaan door ME kunnen in ieder geval slechts beschouwd worden als een middelenverbintenis.

 

Artikel 3. Prijzen

a. De prijzen op de webshop van ME zijn steeds exclusief BTW en verzending / transportkosten. Transportkosten worden bij het afrekenen van de bestelling extra toegevoegd.

b. De goederen worden steeds geacht verkocht te zijn op de maatschappelijke zetel van ME.

c. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 4. Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Medical Essentials niet. Medical Essentials is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Medical Essentials is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Artikel 5. Online aankopen

De klant kan de gewenste producten bestellen door deze via onze productpagina in zijn winkelmandje te plaatsen. De klant controleert zijn bestelling en rekent af. Daarna kan de klant zijn persoonlijke gegevens invullen en de gewenste leverings- en betalingsmethode kiezen. Met het uitvoeren van de betaling gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van ME.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart

 • via debetkaart

 • PayPal

Medical Essentials is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Compensatie van facturen is slechts toegelaten en geldig na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ME.

 

Artikel 6. Levering

a. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden ME niet. Vertraging kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of tot annulering van de bestelling.

b. Bij levering buiten de zetel van ME worden alle goederen steeds voor rekening en op risico van de klant verstuurd / getransporteerd

 

Artikel 7. Wijzigingen aan de bestelde goederen

Ingeval van wijziging aan een goed tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van leveren, zonder negatief effect op de hoofdfunctie van het goed, blijft de klant verplicht het gewijzigde goed te aanvaarden en kan hij op geen enkele wijze aanspraak maken op enige vergoeding.

 

Artikel 8. Klachten

Klachten m.b.t. diensten, goederen of facturatie dienen ME, op straffe  van niet ontvankelijkheid, te bereiken binnen de 8 dagen na respectievelijk de datum van levering of facturatie en dit middels een gemotiveerd aangetekend schrijven.

 

Artikel 9. Gebreken

Bij gebreke aan tijdige uitvoering van deze overeenkomst door de klant of bij eenzijdige annulatie van een bestelling door de klant, heeft ME naar eigen keuze het recht om ofwel (1) de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel (2) de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de klant. In dit laatste geval is ME gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 25% op het totale bedrag van de bestelling, met behoud van het recht op hogere vergoeding voor ME bij bewijs van een hogere effectieve schade. Indien ME de schade aantoont, wordt deze vermoed uit de laattijdige of niet uitvoering, dan wel de annulatie, door de klant voort te vloeien.

 

Artikel 10.  Garantie

 • ME is niet gehouden tot de vrijwaring voor verborgen gebreken, behoudens zoals voorzien in de garantiebepalingen.

 • ME verleent een garantie voor de nieuwe goederen die beperkt is tot de garantie gegeven door de producent zoals hij gekend en aanvaard is door de klant, en dit maximaal tot 1 jaar na ophaling/levering.

 • De garantie beperkt zich tot, naar keuze van ME, herstel of vervanging. De kosten van werkuren en reiskosten vallen in elk geval ten laste van de klant. In geen geval kan ME gehouden zijn tot enige bijkomende schadevergoeding. Bij vervanging blijft enkel de oorspronkelijke garantieperiode gelden.

 • Alle herstellingen zijn gewaarborgd voor een termijn van drie maanden. Deze waarborg is beperkt tot de vervanging van nieuwe mechanische onderdelen die een door ME erkend gebrek vertonen.

 • De verplichtingen van ME beperken zich tot herstel van een gebrekkige vervangen onderdeel, waarbij evenwel alle kosten van arbeid, verplaatsing, … ten laste van de klant blijven.

 • De garantie vervalt o.a. indien de klant de goederen niet regelmatig onderhouden heeft, dan wel (als door de redelijkheid vereist) niet in onderhoud heeft gegeven bij een erkend dealer op de door de producent en / of door ME aangegeven onderhoudsintervallen, of indien de klant of een derde onderhoud heeft uitgevoerd en / of wijzigingen aan goed heeft aangebracht, of indien de klant het goed niet zorgvuldig heeft gebruikt of voor andere doeleinden dan de eigenlijke bestemming of de klant op enige andere wijze onoordeelkundig heeft gehandeld (bijv. – niet limitatief – het niet naleven van de instructies van de fabrikant en / of ME).

 • De garantie geldt niet 1. voor invloeden van buitenaf  (bijv. – niet limitatief – slag, stoot, stroom- e.a. storingen, aansluiting op een verkeerd voltage, hitte / koeling, damp, …); 2. voor het niet functioneren van het goed ten gevolge van enig ongeval; 3. voor verbruiksonderdelen (bijv. – limitatief – lamp, zekering, …); 4. indien de klant nagelaten heeft de nodige maatregelen te nemen om de schade te voorkomen en / of te beperken;

 • Indien blijkt dat de klant onterecht aanspraak maakt op de garantie, vallen alle kosten gemaakt door ME uitsluitend ten laste van de klant.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • ME is slechts aansprakelijk i.g.v. zware fout en / of bedrog. ME is niet aansprakelijk voor fouten, incl. zware fouten en bedrog, van haar uitvoeringsagenten, incl. onderaannemers, vertegenwoordigers en agenten.

 • ME kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte en / of gevolgschade, waaronder – niet limitatief -  verwondingen, schade aan goederen, economische verliezen, winstderving,  …

 • ME is niet aansprakelijk i.g.v. overmacht, waaronder – niet limitatief – oorlog, brand, toeval, staking bij ME of een andere onderneming waarvan zij afhankelijk is, vertragingen bij ondernemingen waarvan ME afhankelijk is of andere omstandigheden, internet- / elektriciteits- (e.a. toevoeren), falen, weigering van een leverancier van ME om tot levering over te gaan, ongeacht om welke reden, … in de ruimst mogelijke zin van het woord.

 • In geval een situatie van overmacht zich voordoet, heeft ME de keuze, zonder ooit in schadevergoeding te kunnen worden aangesproken, om de overeenkomst, geheel, zij het gedeeltelijk indien zij reeds deels aan haar verplichtingen heeft voldaan, als beëindigd te beschouwen of om de termijn van uitvoering te verlengen met een redelijke termijn. Bij gedeeltelijke beëindiging is de klant gehouden ME voor het uitgevoerde gedeelte te vergoeden.

 • De volledige aansprakelijkheid van ME, zowel contractueel als buitencontractueel, blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag gedekt door haar verzekering. Indien geen verzekering, dan wel dekking voorhanden is, is de aansprakelijkheid van ME beperkt tot een bedrag van de aankoopprijs (excl. BTW en kosten) van het goed dat het voorwerp van de overeenkomst tussen partijen uitmaakt.

 • Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient het feit dat de aansprakelijkheid van ME in het gedrang zou kunnen brengen binnen de 30 dagen door de klant ter kennis gebracht van ME.

 

Artikel 12: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Medical Essentials.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of bij deellevering 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Medical Essentials BVBA, Industriepark Zone B 24/1 te 2220 Heist-op-den-Berg, tel. 015/76 12 25, fax 015/76 12 26, e-mail: info@m-e.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.  (Uitzonderingen voor het herroepingsrecht zie p. 4 van de verkoopsvoorwaarden – gedrukt in rood)

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Medical Essentials heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Medical Essentials BVBA, Industriepark Zone B 24/1, 2220 Heist-op-den-Berg. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Medical Essentials zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel niet-gebruikte en onbeschadigde artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Medical Essentials alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Medical Essentials op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Medical Essentials wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Medical Essentials betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13: Klantendienst


De klantendienst van Medical Essentials is bereikbaar op het telefoonnummer +32 15 76 12 25 via e-mail op info@m-e.be of per post op het volgende adres Industriepark B 24/1, 2220 Heist-op-den-Berg. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 14: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Medical Essentials, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en het verwerken van de factuur.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Medical Essentials, Industriepark B 24/1, 2220 Heist-op-den-Berg, info@m-e.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Medical Essentials, Industriepark B 24/1, 2220 Heist-op-den-Berg, info@m-e.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


Medical Essentials houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 15 76 12 25.

 

Artikel 15: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

De webshop maakt gebruik van volgende cookies:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 16. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Medical Essentials om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 17. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht – geschillen

Op de overeenkomst tussen de klant en ME is uitsluitend het Belgische recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag, toepasselijk.

 

De Rechtbanken van het arrondissement Mechelen, in het bijzonder het Vredegerecht te Heist-op-den-Berg, zijn uitsluitend bevoegd voor de regeling van alle geschillen die uit onderhavige overeenkomst zouden ontstaan.

Algemene voorwaarden - periodieke verificatie

Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 1. Inspectie - periodieke verificatie van weeginstrumenten

Het doel van periodieke inspectie of verificatie is ervoor te zorgen dat de gecontroleerde weeginstrumenten die binnen het gereguleerde circuit vallen, voldoen aan de voorgeschreven wettelijke vereisten wat betreft nauwkeurigheid. Deze periodieke controle is om de 4 jaar verplicht.

Periodieke controles van de wettelijk voorgeschreven weeginstrumenten worden uitgevoerd als onderdeel van de BELAC-accreditatie onder nummer xxx-INSP en de goedkeuring verleend door de juridische metrologische dienst van de FOD Economie onder nr. Pxxx als inspectiebureau van weeginstrumenten.

 

Artikel 2. Tarieven

Tarieven worden gecommuniceerd voorafgaand aan de uitvoering van de inspecties.

De dienst omvat de administratieve uitvoering, de metrologische controle, het aanbrengen van de reglementaire vignetten en de administratieve procedures voor het verzenden van codering en het verzenden van inspectierapporten naar de Metrology Service.

Met de service kan conformiteit (groene sticker) of niet-conformiteit van het apparaat (rode sticker) worden geconcludeerd. Ongeacht het resultaat van de inspectie, de opvolging na een non-conformiteit is de verantwoordelijkheid van de klant.

 

Artikel 3. Voorwaarden

De te inspecteren weegschalen moeten volledig ter beschikking worden gesteld (in een daarvoor voorziene ruimte) aan de inspecteur en onder de gebruikelijke gebruiksomstandigheden.

Gedurende de inspectieperiode zijn gebruikers niet geautoriseerd om de apparatuur te gebruiken.

De inspecteur kan zich het recht voorbehouden om te weigeren de inspectie uit te voeren als niet aan de veiligheids-, hygiëne- of milieuvoorwaarden wordt voldaan die van invloed kunnen zijn op de resultaten van de tests.

 

Artikel 4. Gegarandeerde inspecties

Inspectieresultaten en ijking van weegschalen zijn alleen gegarandeerd op de dag van de inspectie. De klant is als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik van zijn apparatuur en daarmee ook voor de duurzaamheid van de metrologische eigenschappen.

 

Artikel 5. Klachten en bezwaren

Klachten en bezwaren met betrekking tot een inspectiedienst moeten schriftelijk, per e-mail, fax of brief aan MEDICAL ESSENTIALS worden gestuurd.

Ze zullen worden behandeld volgens de vastgestelde procedure.

bottom of page